EGUNERATZE-BULETINA BOLETÍN DE ACTUALIZACIONES
 

Berriak

Elkarrizketa: Zaintza partekatuaren ikuspegi psikologikoa

 

Novedades

Entrevista: Una visión psicológica de la custodia compartida

     

Prestakuntza

Nazioarteko Biltzarra: Familia Gatazka eta Krisia. Aurrerapausoak Esku-Hartze Kliniko eta Komunitarioan

 

Formación

Congreso Internacional: Conflicto y Crisis en las Familias: Avances en la Intervención Clínica y Comunitaria

Hitzaldiak: Adingabeak eta internet, kontuan hartzekoak eta arriskuak

 

Charlas: Menores e internet, precauciones y riesgos

     

Programak

Gurasoen aurkako indarkeria egoeretan garaiz esku hartzeko programa

 

Programas

Programa de intervención precoz en situaciones de violencia filio-parental

 

     

Agora

 

Ágora

Profesionalen arteko Komunikazio-gune zabala.

Iritziak, eskariak, elkar lanak

 

Espacio abierto de comunicación entre profesionales.

Opina, solicita, comparte

 

Zuk emandako posta elektronikoa Eusko Jaurlaritzako zerrenda batera pasatuko da, eta posta elektroniko hori Eusko Jaurlaritzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak martxan jarritako gurasotasunari eta lana eta bizitza personala eta familiarra bateratzeari buruzko ekimenen informazioa bidaltzeko erabiliko dugu, gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikotik . Informazio hori jaso nahi izan ezean  komunikatu gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikora.

 

El correo electrónico que nos ha facilitado pasa a formar parte de un listado propiedad del Gobierno Vasco que se utilizará para remitir desde la dirección de correo electrónico gurasotasuna@euskadi.eus información relativa a las iniciativas que en materia de parentalidad positiva y conciliación de vida familiar-laboral y personal ponga en marcha la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco. Si no desea recibir dicha información comuníquenoslo a la dirección gurasotasuna@euskadi.eus.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Familia Politika eta Gizarte Garapena

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Política Familiar y Desarrollo Comunitario