EGUNERATZE-BULETINA BOLETÍN DE ACTUALIZACIONES
 

Berriak

Aitatasuna. Sentsibilizazio-kanpaina

 

Novedades

Vídeo de Sensibilización de la paternidad (2017)

     

Prestakuntza

Gurasotasuna sustatu eta hedatu. Eusko Jaurlaritza

 

Formación

Promoción y Divulgación de la Parentalildad Positiva Gobierno Vasco

Kide ugariko familien 8. Euskal Kongresua. Familiak eta baloren sarean   VIII CONGRESO VASCO DE FAMILIAS NUMEROSAS. Familias y valores en la red
     

Kontsultarako materialak

 

Materiales de consulta

Elkarrizketa: Amagandiko edoskitzea eta garapen kognitiboa. Hazkuntza egokirako gakoak.   Entrevista: Lactancia materna y desarrollo cognitivo y claves de una buena crianza
     

Agora

 

Ágora

Profesionalen arteko Komunikazio-gune zabala.

Iritziak, eskariak, elkar lanak

 

Espacio abierto de comunicación entre profesionales.

Opina, solicita, comparte

 

Zuk emandako posta elektronikoa Eusko Jaurlaritzako zerrenda batera pasatuko da, eta posta elektroniko hori Eusko Jaurlaritzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak martxan jarritako gurasotasunari eta lana eta bizitza personala eta familiarra bateratzeari buruzko ekimenen informazioa bidaltzeko erabiliko dugu, gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikotik . Informazio hori jaso nahi izan ezean  komunikatu gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikora.

 

El correo electrónico que nos ha facilitado pasa a formar parte de un listado propiedad del Gobierno Vasco que se utilizará para remitir desde la dirección de correo electrónico gurasotasuna@euskadi.eus información relativa a las iniciativas que en materia de parentalidad positiva y conciliación de vida familiar-laboral y personal ponga en marcha la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco. Si no desea recibir dicha información comuníquenoslo a la dirección gurasotasuna@euskadi.eus.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Familia Politika eta Gizarte Garapena

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Política Familiar y Desarrollo Comunitario