EGUNERATZE-BULETINA   BOLETÍN DE ACTUALIZACIONES
Egun on:  
Familiekin lan egiten duten profesionalei zuzendutako Eusko Jaurlaritzako Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak egindako Gurasotasuna Buletina bidaltzen dizugu.
Agur bero bat      
Elena Echeberria Ochoa de Alda
  Buenos días:  
Le remito el boletín Gurasotasuna sobre parentalidad positiva, que la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco dirige a los y las profesionales que trabajan con familias.   
Un cordial saludo,      
Elena Echeberria Ochoa de Alda
 

Berriak

FAMILI NURSE / ERIZAINDEGI-FAMILIA ELKARTEA

 

Novedades

FAMILY NURSE / ASOCIACIÓN FAMILIA-ENFERMERÍA

Prestakuntza

IKASTAROA: 2-6 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiei gurasotasun-gakoak komunikatzeko ikastaroa

 

Formación

CURSO: Claves de Parentalidad Positiva para comunicar a las familias con hijos y/o hijas de 2 a 6 años

Programak

ERRESILIENTZIAREN SUSTAPENA gehitu diren beste materiale batzuen artean:

 

Programas

FOMENTO DE LA RESILIENCIA entre otros materiales que se han incluido:

Kontsultarako materialak

Eskuliburua: Aniztasun afectivo-sexualaren aurreko jarrerak ikasgeletan.

Eskola eremuan ematen diren dibortzio-egoeretarako praktika egokien eskuliburua.

 

Materiales de consulta

Manual: Actitudes ante la diversidad afectivo-sexual en las aulas.

Manual de buenas prácticas en la escuela ante situaciones de divorcio.

 

Agora

Adierazi zure iritzia, eskatu informazioa eta partekatu beste profesionalekin zein gure taldearekin Gurasotasunari eta Gurasotasuna Webguneko baliabideei buruzko zure ekarpenak, zalantzak eta esperientziak”

 

Ágora

Expresa tu opinión, pide información y comparte con otros profesionales y con nuestro equipo tus aportaciones, dudas y experiencias sobre la Parentalidad Positiva y los recursos que aparecen en Gurasotasuna“

 

Zuk emandako posta elektronikoa Eusko Jaurlaritzako zerrenda batera pasatuko da, eta posta elektroniko hori Eusko Jaurlaritzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak martxan jarritako gurasotasunari eta lana eta bizitza personala eta familiarra bateratzeari buruzko ekimenen informazioa bidaltzeko erabiliko dugu, gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikotik . Informazio hori jaso nahi izan ezean  komunikatu gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikora.

 

El correo electrónico que nos ha facilitado pasa a formar parte de un listado propiedad del Gobierno Vasco que se utilizará para remitir desde la dirección de correo electrónico gurasotasuna@euskadi.eus información relativa a las iniciativas que en materia de parentalidad positiva y conciliación de vida familiar-laboral y personal ponga en marcha la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco. Si no desea recibir dicha información comuníquenoslo a la dirección gurasotasuna@euskadi.eus.

 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Familia Politika eta Gizarte Garapena

 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Política Familiar y Desarrollo Comunitario