EGUNERATZE-BULETINA   BOLETÍN DE ACTUALIZACIONES
Egun on:  
Familiekin lan egiten duten profesionalei zuzendutako Eusko Jaurlaritzako Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak egindako Gurasotasuna Buletina bidaltzen dizugu.
Agur bero bat      
Elena Echeberria Ochoa de Alda
  Buenos días:  
Le remito el boletín Gurasotasuna sobre parentalidad positiva, que la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco dirige a los y las profesionales que trabajan con familias.   
Un cordial saludo,      
Elena Echeberria Ochoa de Alda
 

Programak

Gurasotasun Programak Ebaluatzeko Adierazle Sistemak

 

Programas

"Sistema de indicadores para la evaluación de programas de parentalidad positiva"

Ikerketa

Amagandiko edoskitzearen hasiera eta iraupena ama lehenerdiengan: erdiondo goiztiarrean aitaren inplikazioa aztertuz

Eskoletan trafikotik datorren aire kutsatuaren eta lehen hezkuntzako haurren garapen kognitiboaren arteko lotura: kohorte baten etorkizunera begirako azterketa

 

Investigación

Inicio y duración de la lactancia materna en madres primerizas: explorando el impacto de la implicación del padre en el postparto temprano

"Asociación entre la contaminación del aire procedente del tráfico en las escuelas y el desarrollo cognitivo infantil en la escuela primaria: un estudio prospectivo de cohorte"

Prestakuntza

JARDUNALDIAK: ALDAKETA DAKARTEN AITATASUNAK

BILTZARRA: Atxikimenduaren teoria. Praktika, ikerketa eta Giza Garapenari egindako ekarpenak

IKASTAROA: Aditu internazionalista (on-line) Gurasotasunean eta Familia-bizikidetzan

 

Formación

JORNADAS: PATERNIDADES QUE TRANSFORMAN

CONGRESO: Teoría del Apego. Práctica e Investigación y sus Aportes al Desarrollo Humano

CURSO: Experto on line Internacional en Parentalidad Positiva y Convivencia Familiar

Kontsultarako materialak

BIDEOA: “Gehien behar duenean” Hirukide

Gurasotasuna sustatzeko praktika profesional egokiak: profesionalek familiekin egiten duten lanareko baliabidea

Erresilientzia eta Atxikimendua: Boris Cyrulnik-eri elkarrizketa

“Nork maite zaitu?Gurasoentzako gida: nola hezi positiboki”

 

Materiales de consulta

VIDEO:"Cuando más lo necesite" Hirukide

Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva: Un recurso para apoyar la práctica profesional con familias

Resiliencia y Apego: Entrevista a Boris Cyrulnik

“¿Quién te quiere a ti?: Guía para padres y madres: cómo educar en positivo”

Agora

Adierazi zure iritzia, eskatu informazioa eta partekatu beste profesionalekin zein gure taldearekin Gurasotasunari eta Gurasotasuna Webguneko baliabideei buruzko zure ekarpenak, zalantzak eta esperientziak”

 

Ágora

Expresa tu opinión, pide información y comparte con otros profesionales y con nuestro equipo tus aportaciones, dudas y experiencias sobre la Parentalidad Positiva y los recursos que aparecen en Gurasotasuna“

 

Zuk emandako posta elektronikoa Eusko Jaurlaritzako zerrenda batera pasatuko da, eta posta elektroniko hori Eusko Jaurlaritzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak martxan jarritako gurasotasunari eta lana eta bizitza personala eta familiarra bateratzeari buruzko ekimenen informazioa bidaltzeko erabiliko dugu, gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikotik . Informazio hori jaso nahi izan ezean  komunikatu gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikora.

 

El correo electrónico que nos ha facilitado pasa a formar parte de un listado propiedad del Gobierno Vasco que se utilizará para remitir desde la dirección de correo electrónico gurasotasuna@euskadi.eus información relativa a las iniciativas que en materia de parentalidad positiva y conciliación de vida familiar-laboral y personal ponga en marcha la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco. Si no desea recibir dicha información comuníquenoslo a la dirección gurasotasuna@euskadi.eus.

 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Familia Politika eta Gizarte Garapena

 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Política Familiar y Desarrollo Comunitario