EGUNERATZE-BULETINA   BOLETÍN DE ACTUALIZACIONES
Egun on:  
Familiekin lan egiten duten profesionalei zuzendutako Eusko Jaurlaritzako Familia Politiketako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak egindako Gurasotasuna Buletina bidaltzen dizugu.
Agur bero bat      
Elena Echeberria Ochoa de Alda
  Buenos días:  
Le remito el boletín Gurasotasuna sobre parentalidad positiva, que la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco dirige a los y las profesionales que trabajan con familias.   
Un cordial saludo,      
Elena Echeberria Ochoa de Alda
 

Berriak

Hezkuntzan teknologia berriekin lan egiteko Gida Pedagogikoa

 

Novedades

Guía Pedagógica para trabajar la educación en las nuevas tecnologías

Programak

Aldaketa dakarten aitatasunak eta amatasunak: autonomiatik dependentziara

Giza garapenerako positiboa den aitatasun ikuspegia: aitaren funtzioak hazkuntzan duen eragina

Aitatasun positiboa eta emakumeen kontrako biolentziaren prebentzioa

 

Paternidades que transforman

Paternidades y maternidades que transforman: de la autonomía a la dependencia

Las paternidades positivas como factor de Desarrollo Humano: el impacto de la figura del padre en la crianza

Paternidades positivas y prevención de la violencia contra las mujeres

Prestakuntza

Selfi garaian hezi

Haur eta umearen ongizatea 0-3ko Haur Eskolan. Emy Pliker

Gatazkak bideratzeko hezi

Familia-bitartekaritza. Gizarte errealitateari erantzun eta erronka profesionalak ezarri

 

Formación

Educar en los tiempos del Selfi

El bien estar del bebé y del niño pequeño en la escuela infantil 0-3 Emy Pliker

Educar en y para el Conflicto

La mediación familiar. Respuestas a la realidad social y retos profesionales

Agora

Adierazi zure iritzia, eskatu informazioa eta partekatu beste profesionalekin zein gure taldearekin Gurasotasunari eta Gurasotasuna Webguneko baliabideei buruzko zure ekarpenak, zalantzak eta esperientziak”

 

Ágora

Expresa tu opinión, pide información y comparte con otros profesionales y con nuestro equipo tus aportaciones, dudas y experiencias sobre la Parentalidad Positiva y los recursos que aparecen en Gurasotasuna“

 

Zuk emandako posta elektronikoa Eusko Jaurlaritzako zerrenda batera pasatuko da, eta posta elektroniko hori Eusko Jaurlaritzako Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzak martxan jarritako gurasotasunari eta lana eta bizitza personala eta familiarra bateratzeari buruzko ekimenen informazioa bidaltzeko erabiliko dugu, gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikotik . Informazio hori jaso nahi izan ezean  komunikatu gurasotasuna@euskadi.eus posta elektronikora.

 

El correo electrónico que nos ha facilitado pasa a formar parte de un listado propiedad del Gobierno Vasco que se utilizará para remitir desde la dirección de correo electrónico gurasotasuna@euskadi.eus información relativa a las iniciativas que en materia de parentalidad positiva y conciliación de vida familiar-laboral y personal ponga en marcha la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario de Gobierno Vasco. Si no desea recibir dicha información comuníquenoslo a la dirección gurasotasuna@euskadi.eus.

 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Familia Politika eta Gizarte Garapena

 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales
Política Familiar y Desarrollo Comunitario